Category: Математика

Сборник по математика 1. клас

Изданието отговаря на държавните образователни изисквания и на действащата учебна програма. Сборникът може да се ползва от всички първокласници.

Помагало по математика от 5 до 7 клас

Настоящото помагало е предназначено за ученици, които искат успешно да покрият средното равнище в прогимназиален етап на обучение. В него са включени различни по...

Тестови задачи по математика 4 клас

Драги родители, Книжката ще помогне на вашите деца да осмислят наученото в уроците по математика. Тестовете ще допринесат за формиране на самостоятелното им мислене,...

Кратък справочник по висша математика

Краткият справочник по Висша матемзатика е предназначен за студентите от Техническия университет – София. Съдържанието следва учебните програми по Висша математика, които са задължшителни...

Учебно помагало по математика за 2. клас ЗИП

Учебното помагало е предназначено за ЗИП по математика във 2 клас. Разработените в него теми обогатяват учебното съдържание, с което съдействат за задълбочаване знанията...

Всички решени матури по математика от МОН

Учебното помагало “Всички решени матури по математика от МОН” съдържа условията и решенията на задачите, давани на всички зрелостни изпити по математика от МОМН....

Математическо моделиране

“Математическо моделиране” е опит да се представят в опростен вид, достъпен за по-широка аудитория читатели, основни идеи, подходи, модели и класически резултати, свързани с...

Оптимиране

Книгата е посветена на математическото оптимиране. Рзгледани са общата задача на линейното оптимиране и симплекс-методът, транспортната задача и разпределителният метод, дуалността влинейното оптимиране и...

Теория на аналитичните функции

Учебникът е предназначен за студенти, изучаващи теорията на аналитичните функции. В изложението са подчертани основните идеи на предмета, като е проследено тяхното историческо развитие....

Ръководство по математика Т.1 за ученици 7-12 клас, зрелостници, кандидат-студенти, студенти и учители

Уникално ръководство за цялостно научаване на материала по математика. Представени са цялата необходима теория и многообразие от решени задачи, достатъчно подробно обосновани. Обхванати са...

Аналитична геометрия

В книгата е изложен основният материал от аналитичната геометрия в тримерното евклидово пространство R3. Системно е разгледана векторната алгебра. Изследвани са основните задачи, свързани...

Висша математика

Настоящият учебник е предназначен най-вече за студентите от икономическите и инженерните спициалности ,специалностите Физика ,Химия ,но може да се ползва и от други студенти.