Управление на човешките ресурси; ч.1

Нарастващите изисквания пред ефективността на българските организации (частни и държавни предприятия от сектора на индустрията и услугите, организации и ведомства от държавната администрация и др.) формират повишен интерес към проблемите на управлението на човешките ресурси. Желаното равнище на конкурентноспособност и качество на предлаганите от организацията продукти и услуги се филтрира през начина, по който се управляват хората – тези, които в крайна сметка осъществяват дейностите и чрез които се постигат набелязаните цели. Това се проявява във всеки елемент и на всяко равнище от организацията и в този смисъл е част от ежедневието на всеки мениджър, който на практика реализира задачите на съответното звено чрез усилията на определен работен екип. Ефективното решаване на мениджърските задачи означава умело управление на хората, които ги осъществяват. В този смисъл управлението на човешките ресурси вълнува всички мениджъри в организацията, а не се разбира като дейност, която е “капсулирана” в специализирано звено. Съществуването на такова структурно звено в организацията значително улеснява и подпомага работата на мениджърите по оперативното и стратегическото управление на човешките ресурси в организацията, но съвсем не отменя отговорностите им при вземане на решения в това отношение. Настоящото издание има за цел да представи широката гама от дейности по управление на човешките ресурси в организацията, като се отчитат две предварителни условия. От една страна, представеният материал е ориентиран към доказали своята ефективност знания и умения на мениджъра в тази област. От друга страна, се има предвид утвърденият през последните години подход при структуриране на учебния материал по управление на човешките ресурси в страните с развита пазарна икономика. Като се има предвид всичко това, изложението е структурирано в 15 основни глави, които обхващат ключови въпроси от управлението на човешките ресурси. Някои от тях са принципно нови за българската литература по управление на човешките ресурси и са посветени на равните възможности, на социалните разходи за човешките ресурси, на взаимовръзките между организационната култура и управлението на човешките ресурси. В процеса на изложението се търси оптимално съчетание между теоретични знания и практически приложими техники за управление на човешките ресурси. В този смисъл настоящата книга може да бъде полезна както за хората, които изучават и изследват така и за тези, които практикуват управлението на хора в организациите.

Издател: Тракия-М
Език: Български
Година: 2009
ISBN: 9549574229
Страници: 266
Корици: меки
Тегло: 691 грама
Размери:
Наличност: Не
Раздел: Мениджмънт. Човешки ресурси, Икономика, Книги

Цена: 23.00