Специализирани видове туризъм Част 2: спортен, ловен, екологичен, селски, кулинарен

Двутомният учебник „СПЕЦИАЛИЗИРАНИ ВИДОВЕ ТУРИЗЪМ” е учебно пома­гало, предназначено за обучаващите се за системата на туризма – ученици от училища с професионална насоченост, студенти от колежи и университети по специалности, свързани с туризма; подходящ е за учебни центрове, школи и други звена, обучаващи кадри в хотелиерството и ту­ризма. Може да се ползва и от работещите в туристическата дейност. В учебника се разглеждат основни видове специализиран ту­ри­зъм, наложили се напоследък в туристическата индустрия. Учебникът запознава със съвременните представи и тенден­ции при възникване и развитие на специализираните (алтернативни) видове туризъм у нас и в света; с мотивите, условията и особеностите на тези туристически дейности. Охарактеризиран е туристическият продукт; описан е необходимият туристически ресурс; разгледани са съответни туристически дестинации. Обър­на­то е внимание на чуждия опит в практикуване на алтернативните форми на туризъм; разгледана е практиката у нас, посочени са предпоставките и възможностите за развитие. Поради големия обем, учебникът е отпечатан в две части – две отделни книги, тематично свързани, структурирани в девет глави: Първата част, от 426 страници, включва следните глави: I. Специали­зи­рани видове туризъм – възникване и развитие; ха­рак­теристика. II. Културен туризъм. III. Религиозен туризъм. IV. Лечебен туризъм. Втората част, от 470 страници, включва следните глави: V. Спортен туризъм. VI. Ловен туризъм. VII. Екологичен туризъм. VIII. Селски туризъм. IX. Кулинарен туризъм. Така структуриран учебникът разглежда основните въпроси, свързани с алтернативните форми на туризъм; в него са включени утвърдилите се вече и с перспектива за устойчиво развитие специализирани видове туризъм. Материалът, включен в отделните глави е разработен с цел да се ползва при изучаване на отделните дисциплини, заложени в учебните планове на много професионални и висши училища – „Културен туризъм”, „Религиозен туризъм”, „Балнео-лечебен туризъм”, „Екологичен туризъм”, „Селски туризъм” и други. Така всяка глава представлява един „малък учебник” за даден вид туризъм. Всяка една част от двутомния учебник е богата илюстрирана с фигури и цветни фотоси, поднася многообхватна професионална информация, много данни и примери; има любопитни и занимателни примери.

Издател: КОТА, Стара Загора
Език: Български
Година: 2011
ISBN:
Страници: 470
Корици: меки
Тегло:
Размери:
Наличност: Не
Раздел: Учебна литература за висши учебни заведения, Учебна литература, Учебници

Цена: 28.00