Социално и здравно осигуряване 2011

* Кодекс за социално осигуряване (КСО) * Закон за бюджета на държавното обществено осигуряване за 2011 г. (ЗБДОО 2011) * Закон за гарантираните вземания на работниците и служителите при несъстоятелност на работодателя (ЗГВРСНР) * Наредба за пенсиите и осигурителния стаж (НПОС) * Наредба за общественото осигуряване на самоосигуряващите се лица, българските граждани на работа в чужбина и морските лица (НООСЛБГРЧ) * Наредба за изчисляване и изплащане на паричните обезщетения и помощи от държавното обществено осигуряване (НИИПОПДОО) * Наредба за отпускане и изплащане на паричните обезщетения за безработица (НОИПОБ) * Наредба за работното време, почивките и отпуските (НРВПО) * Наредба за структурата и организацията на работната заплата (НСОРЗ) * Наредба за елементите на възнаграждението и за доходите, върху които се правят осигурителни вноски (НЕВДПОВ) * Закон за здравното осигуряване (ЗЗО) * Закон за бюджета на националната здравноосигурителна каса за 2011 г. (ЗБНЗОК 2011) * Наредба за осъществяване правото на достъп до медицинска помощ (НОПДМП) * Инструкция № 1 от 1 януари 2006 г. за прилагане на § 198 от Преходните и Заключителните разпоредби на Закона за здравното осигуряване издаден от Националната агенция за приходите

Издател: Сиела
Език: Български
Година: 2011
ISBN: 9789542808589
Страници: 840
Корици: меки
Тегло: 655 грама
Размери: 20×13
Наличност: Не
Раздел: Закони и нормативни документи, Право, Книги

Цена: 18.00