Сборник задачи и казуси по финансов мениджмънт ІІІ

Настоящото ръководство е продължение на първите два сборника със задачи и казуси по корпоративни финанси и по своето предназначение е насочено основно към студенти, изучаващи неикономически специалности или такива, различни от специалността “Финанси”. Ръководството има за цел да подпомогне процеса на усвояване на сложната финансова проблематика (предимно в практичен аспект) от студенти бакалаври и магистри, както и да служи като средство за самостоятелна подготовка и тестване на придобитите знания. За разлика от предишните две издания, които имаха за цел да представят един по-широк спектър от теоретични постановки и практически проблеми в областта на корпоративните финанси, тук проблематиката засяга основно фундаментални въпроси от областта на финансовия мениджмънт. Целта, която си е поставил авторът, е да запознае студентите както с основните принципи и методи за финансов анализ, така и с особеностите на тяхното приложение при решаването на практически задачи и казуси. Нов момент в настоящето издание е включването на самостоятелен раздел за анализ и оценка на риска на инвестиционни проекти. В съдържателно отношение ръководството включва както кратка информация за основните теоретични принципи и подходи, използвани във финансовия анализ, така и набор от примерни задачи и казуси със засилваща се сложност. В част първа се разглеждат основни понятия, като настояща и бъдеща стойност на паричните потоци, видове лихвени проценти и анюитети, както и начините за тяхното приложение, онагледени с редица примерни задачи. Част втора акцентира върху основните методи за финансов анализ: нетна настояща стойност и вътрешна норма на възвръщаемост, както и използването им като критерии на инвестиционния избор. Разгледани са също начините за оценка на проекти с различна продължителност и методът на еквивалентните годишни анюитети. Част трета разглежда въпросите за оценка на паричните потоци на инвестиционен проект, в това число ефектът на данъчното облагане и амортизационните отчисления върху паричния поток, както и общата схема за анализ и оценка на паричните потоци на инвестиционен проект. Накратко е разгледан принципът на прирастните парични потоци (incremental cash flows). Последната четвърта част е посветена изцяло на риска – дефиниция на риск, видове риск, методи за анализ и оценка на риска. Накратко е представен методът “дърво на решенията”, който се прилага за проекти, при които инвестициите се осъществяват на няколко последователни етапа. Специално внимание е отделено на оценката на риска по метода “анализ на чувствителността”, чието приложение е онагледено с помощта на практически казус. Всяка част съдържа както решени примерни задачи, така и задачи и казуси за самостоятелна подготовка. Целта е с тяхна помощ студентите да могат да тестват степента на усвояване на изучавания материал. Всички разгледани примери са онагледени с подходящи графични и таблични изображения. Ръководството съдържа и набор от приложения, в които са дадени верните отговори на задачите за самостоятелна подготовка, както и някои помощни таблици за улесняване на изчисленията. Посочените в края на сборника литературни източници имат за цел да подпомогнат студентите при търсене на верните отговори на поставените проблеми и задачи, насочвайки ги към съответните теоретични модели и постановки. В заключение бих искал да кажа, че това учебно помагало е полезен помощник не само за студентите, но и за преподавателите, провеждащи упражнения и семинарни занятия по различните финансови дисциплини. Ръководството е ценно практическо помагало и за специалистите, предприемачите и мениджърите, които се сблъскват с подобна проблематика при управлението на паричните потоци във фирмата. В него те ще намерят отговор на много от проблемите, които бизнесът поставя всекидневно пред тях. Доц. Мирослав Матеев

Издател: Тракия-М
Език: Български
Година: 2004
ISBN: 9548401363
Страници: 70
Корици: меки
Тегло: 100 грама
Размери: 20×13
Наличност: Да
Раздел: Инвестиции. Финанси, Икономика, Книги

Цена: 8.00