Ръководство & Указания за счетоводна и финансова отчетност за малки и средни предприятия + CD

На своята 17-та сесия през Юли 2000г, Междуправителствената работна група (МРГ) от експерти по международни стандарти за счетоводство и отчетност идентифицира редица трудности, които малките и средни предприятия (МСП) срещат при прилагането на счетоводните стандарти, издадени от различните регулаторни органи по стандарти, както национални, така и международни. Беше взето решение да се започне проект за намирането на възможните подходи, които биха удовлетворили нуждите за счетоводна и финансова отчетност на такива предприятия. МРГ подкрепи Борда по международни счетоводни стандарти (БМСС/IASB) като международен орган по стандартизация по отношение на счетоводните стандарти. Издадените от БМСС (IASB) Международни счетоводни стандарти (МСС) обаче бяха създадени главно с оглед на нуждите на предприятията, чиито ценни книжа се търгуват на фондова борса. Съответно, често пъти те се оказваха трудни за прилагане към МСП, особено към онези в развиващите се страни и страните с икономики в преход. Също така, за много от предприятията в тези страни професионалната помощ се оказва нецелесъобразно скъпа. За да отговори на нуждите на МСП от финансова отчетност, МРГ предлага приемането на тристепенна структура както следва: Първо ниво. Това ниво ще обхваща предприятията, регистрирани на фондова борса, чиито ценни книжа се търгуват публично, както и онези, в които има значително публично участие. От такива предприятия ще се изисква да прилагат стандартите за счетоводна и финансова отчетност (МСС и МСФО), издадени от БМСС (IASB). Второ ниво. Това ниво ще обхваща значителна част от стопанските предприятия, които не издават публични ценни книжа и в които няма значително публично участие. МРГ разработи комплект от изисквания, извлечени от МСС (IAS) на БМСС (IASB), в който обаче са включени само изискванията за най-често срещаните операции. Това ниво все още ще има избора да следва пълния комплект МСС (IAS) и МСФО (IFRS), издадени от БМСС (IASB). Трето ниво. Това ниво се отнася за най-малките предприятия, които често се управляват от собственика и имат малко на брои служители. Предложеният подход е обикновено счетоводство на базата на текущо начисляване, базиран на изложения в МСС (IAS), но тясно свързан с паричните операции. На предприятията от това ниво обаче ще се позволява да използват касовия принцип на отчетност за ограничен период от време в началния стадий от въвеждането на техните счетоводни системи. Как точно ще трябва да се определят границите между трите нива е въпрос, на който не може да се отговори правилно без познаването на специфичната икономика, в която работи предприятието. МРГ препоръчва въвеждането на система с поне три нива, но начинът за тяхното разграничаване трябва да се определя от всяка страна-членка, която избере да използва този подход, съобразявайки се господстващата икономика, правните и социални предпоставки, и в частност стуктурата на предприятията в държавата-членка.
При определянето на трите нива, за някои от страните-членки може да е от полза поясняването на някои от термините, използвани от МРГ. Като пример може да се посочи концепцията за значително публично участие. Въпреки че предприятия, в които има значително публично участие, съществуват във всички страни-членки, критериите и праговете за тяхното идентифициране варират. Най-общо МРГ счита, че значително публично участие означава предприятието да влияе върху равнището на заетостта или генерирането на значителна икономическа активност в страната. Един възможен критерий за оценяване на публичното участие следователно би могъл да е броят на служителите, които има дадено предприятие. Някои страни-членки биха могли например да поискат да категоризират първите 10 процента от предприятията с най-голям брой служители в техните икономики като предприятия със значително публично участие. В материала, който следва, е представено ръководството за счетоводна и финансова отчетност (РСФОМСП/ SMEGA), което МРГ разработи за предприятията от второ ниво. Ръководството за второ ниво е предназначено да се използва от страните-членки в настоящата му форма, но те могат и да го адаптират да съответства на техните специфични национални условия. Например, Указание З съдържа базисния (препоръчителния – benchmark) подход за основни средства (имоти, съоръжения и оборудване), амортизирани по историческа цена, както и допустимия алтернативен подход (отчитане по преоценена стойност). Страните-членки могат да изберат дали да елиминират една от тези опции при използване на Ръководството (SMEGA). Ръководството за второ ниво е замислено, от една страна, да бъде лесно и разбираемо за потребителя, като се фокусира само върху най-често срещаните операции, а от друга страна, да бъде извлечено от международните счетоводни стандарти (МСС/МСФО) и да улеснява прехода на предприятията от Ниво 2 (средни) към НиВо 1 (с публична отчетност). То се базира на идеята, че за да бъде полезно и целесъобразно, Ръководството трябва да бъде колкото е възможно по-кратко и фокусирано върху онези подходи за оценка, които са целесъобразни предвид съществуващата инфраструктура, но същевременно да позволява на потребителите да вземат информирани решения. При разработване на ръководството е необходимо да се вземат решения с оглед постигането на баланс между необходимостта от стегнатост и полезност и необходимостта от изчерпателност и предоставянето на достатъчно обяснения.

Издател: К&Б Консулт
Език: Български
Година: 2006
ISBN:
Страници: 126
Корици: твърди
Тегло: 324 грама
Размери: 24×15.5
Наличност: Не
Раздел: Счетоводство. Данъци и такси, Икономика, Книги

Цена: 49.00