Проблеми на териториалното управление и проекти за териториално развитие

Настоящото издание е посветено на най-актуалните проблеми на регионалната икономика като елемент на интертериториалните системи. Става дума за: – териториално управление и проекти за териториално развитие; – регионална икономика, развитие на теорията и практиката; – укрепване и структуриране на регионалната икономика в съвременните условия; – изучаване пространствените аспекти на развитието на производителните сили, закономерностите, принципите и факторите за локализация; – определяне на икономическата, социална и екологическа ефективност от териториалната организация на общественото производство; – прилагане на съвременни методи на регионален анализ на производителните сили – системен анализ, кибернетичен и програмно-целеви подход, регионално моделиране, факторен анализ и др.; – изучаване икономиката на селищните системи и икономическите основи на териториалното и селищно устройство на България; – изучаване икономическите основи на природоползването, ресурсната обезпеченост на териториалните единици, опазването и възпроизводството на природната среда; – характеристика на териториалната структура на транснационалното и наднационално стопанство и регионален анализ, производството, услугите и пазарите; – анализ и оценка на териториалната концентрация, специализация и мултипликация на производителните сили, формирането на ТПК и управление на икономиката на териториалните единици.
Комплексният и динамичен характер на регионалната икономика, нейната сложна структура я утвърждава като интердисциплинарна наука в сложно взаимодействие с научното познание за всички отрасли и сфери, за природния комплекс и трудов потенциал за съвременното развитие и приложение на научно-техническия прогрес. Значително внимание се отделя на Европейския съюз, Единния европейски пазар, Единната европейска инфрастура поради факта, че Република България е част от европейското икономическо пространство и континента Европа.

Издател: Тракия-М
Език: Български
Година: 2006
ISBN: 9548401444
Страници: 396
Корици: меки
Тегло: 437 грама
Размери: 20×14
Наличност: Да
Раздел: Икономика, Книги

Цена: 16.00