Международни счетоводни стандарти, приети за приложение от ЕС през 2014 година

Това е второ, допълнено и преработено издание на Международните счетоводни стандарти, приети за приложение от Европейския съюз.
Първата книга, издадена преди две години, предложи пълния текст на стандартите със задълбочени коментари по тяхното прилагане и така запълни една голяма празнина в специализираната счетоводна литература.
Тази книга съдържа актуализирания текст на всички международни счетоводни стандарти (МСС и МСФО) както и разясненията на Комитета за разяснения на МСФО, приети за приложение от Европейския съюз, с последна редакция – юни 2014 година.
Спрямо първото издание от 2012 година, в книгата са включени редица нови моменти:
– Добавени са четири нови международни счетоводни стандарта: – МСФО 10 Консолидирани финансови отчети; – МСФО 11 Съвместни предприятия; – МСФО 12 Оповестяване на дялови участия в други предприятия; – МСФО 13 Оценяване по справедлива стойност.
Публикувани са две нови разяснения на Комитета за разяснения на МСФО: КРМСФО 20 Разходи за отстраняване на повърхностния слой в производствената фаза на открита мина и КРМСФО 21 Налози.
Коментарът , посветен на философията на МСС, е осъвременен и допълнен с някои нови обстоятелства, които имат значение за правилното им приложение.
Приложният коментар е съобразен и отразява промените след 2012 година. Включени са разяснения по съдържанието на всеки нов стандарт. Добавени са коментари по някои стандарти с по-специфични приложения, които не са били обект на коментар в първото издание.
За по-голямо удобство на читателя, в края на книгата е публикуван списък на приложимите за 2014г. МСС и МСФО, както и списък на всички регламенти на Европейската комисия, с които са извършени изменения в съдържанието на стандартите.
Предназначението на настоящето издание е да помогне за правилното разбиране и прилагане на Международните счетоводни стандарти и да обслужи професионалното ежедневие на счетоводителите и одиторите у нас.
Целева аудитория: Счетоводители, финансисти, практикуващи юристи.

Издател: Труд и право
Език: Български
Година: 2014
ISBN: 978954608217
Страници: 848
Корици: меки
Тегло:
Размери: 21×29
Наличност: Не
Раздел: Счетоводство. Данъци и такси, Икономика, Книги

Цена: 78.00