Category: Езикознание. Науки за езика

99 съвета за българската граматика

Да се вслушаме в мнението на българските езиковеди за колебанията и грешките, най-често допускани в устната и писмената ни реч. Да обърнем внимание на...

Система на английските фамилни имена

В ръцете ви е книгата на Милена Нецова „Система на английските фамилни имена“. За изкушените във въпросите на езика и езикознанието името на авторката...

Българистични простори

Сборникът с изследвания въвежда читателя в многовековното времепространство на българското слово — от “Златния век” на цар Симеон Велики с неговата златовезна реторика до...

Невербалната комуникация в телевизията

Андреана Евтимова е доктор по общо и сравнително езикознание /психолингвистика/. Завършила е българска филология с втора специалност португалски език и литература през 1995 год....

Езикова демагогия

Демагогията е неизбежна съставна част от поведението ни. Всеки човек, в една или друга степен, съзнателно или несъзнателно бива принуден понякога да се възполва...

Българският език свещен…

Проф. Стефан Брезински поднася своите дългогодишни наблюдения и се опитва да помогне на читателите значително да подобрят езиковите си познания и умения. В новата...

Семиотика на парите

“Семиотика на парите” е написана в хода на водения от Мирослав Дачев, доктор на филологическите науки и професор по семиотика, курс по семиотика във...

Българска езикова политика

В книгата “Българската езикова политика” авторът се опира върху основните тези на Пражката лингвистична школа и теорията на книжовния език, разработена в началото на...

Из българската историческа фонетика

Трудът представя развитието на корелацията твърдост-мекост на съгласните в българския език като резултат от взаимодействието на съгласните и следващите ги предни гласни. Изследването е...

Молебен за българския език

Нели Недялкова е доктор по филология, дългогодишен преподавател по български език и литература. Книгата “Молебен за българския език” е насочена към психологията на лингвистичния...

Българско-полска съпоставителна граматика Т.5: Типове предикатно аргументни позиции

В книгата е представена концепията за описание на словообразуването в Българско-полска съпоставителна граматика. Разглеждат се проблемите на съпоставителното описание на т.нар. деноминални глаголи в...

Личните местоимения в балканските езици

В книгата се разглеждат в исторически и сравнителен план личните местоимения в балканските езици.Проучването се прави последователно на три равнища: морфологично( със средства от...

Българска лексикология

В монографията се представени общите закономерности и характерни особености на българската лексикална система в три основни дяла: лексикология, фразеология и лексикография. В тях подробно...